Navigatia maritima

lei78.00

Cartea contine bazele teoretice ale navigatiei maritime, principii, notiuni si algoritmi, necesare: determinarii punctului estimat si costier al navei; bunei intelegeri a functionarii si utilizarii senzorilor si echipamentelor in navigatia estimata si costiera; intelegerii erorilor din navigatia maritima; calculelor de maree; compensarii compasului magnetic etc.

Cod Produs: 001 Categorie:

 

 

CUPRINS

Introducere 15

ELEMENTE MATEMATICE DE BAZĂ ALE NAVIGAŢIEI MARITIME.  NOŢIUNI DE FIZICĂ. NOŢIUNI DE CONSTRUCŢIA NAVEI. NOŢIUNI DE CHIMIE MARINĂ

Elemente matematice de bază ale navigaţiei maritime

19

Noţiuni de fizică

46

Noţiuni de construcţia navei

53

Noţiuni de dinamica apelor marine

56

Noţiuni de chimie marină

60

CAPITOLUL I BAZELE NAVIGAŢIEI MARITIME

FIGURA PAMÂNTULUI. COORDONATELE GEOGRAFICE. PLANE SI LINII PRINCIPALE. DRUMURI  SI RELEVMENTE. DETERMINAREA DIRECŢIILOR, VITEZEI, DISTANŢEI PARCURSE ŞI ADÂNCIMII APEI

1. Figura Pământului. Orientarea pe mare. Elementele sferei terestre. Sistemul de coordonate geografice. Diferenţele de coordonate. Deplasarea est-vest. Unităţile de măsură folosite în navigaţia maritimă

 

 

65

1.1    Generalităţi 65
1.2    Orientarea pe mare 68
1.3    Tipuri de calcul 87
1.4    Unităţi de măsură folosite în navigaţie 88
1.4.1 Lungimea arcului de meridian de un minut pe sfera te- restră 88

2. Plane şi linii principale ale observatorului pe sfera terestră. Drumuri şi relevmente. Sisteme de contare a drumurilor şi relevmentelor. Orizontul geometric şi ori- zontul vizibil. Distanţa de vizibilitate pe mare

 

 

97

2.1    Generalităţi 97
2.2   Sistemul de coordonate orizontale locale. Plane şi linii principale ale observatorului pe sfera terestră 97
2.3    Azimutul şi înălţimea 100
2.4    Drumuri şi relevmente 102
2.5  Sisteme de împărţire a orizontului observatorului pe mare 104
2.6   Transformarea valorilor drumurilor şi a relevmentelor din sistemul circular în sistemul cuadrantal 110
2.7     Distanţa de vizibilitate pe mare 110

3. Determinarea direcţiilor, vitezei, distanţei parcurse şi adâncimii apei. Magnetismul terestru. Declinaţia magne-

tică. Magnetismul navei. Deviaţia compasului magnetică

 

118

3.1     Determinarea direcţiilor pe mare 118
3.2     Determinarea vitezei şi distanţei pe mare 146
3.3     Măsurarea adâncimilor pe mare 156
 

 

 

CAPITOLUL II NOŢIUNI DE CARTOGRAFIE MARINĂ

PROIECŢII CARTOGRAFICE. ORTODROMA ŞI LOXODROMA. HARTA MARINĂ

4. Proiecţiile cartografice. Proiecţia centralo-cilindrică dreaptă. Proiecţia Mercator. Proiecţia gnomonică. Proiec- ţia Gauss. Proiecţia UTM

 

165

4.1    Proiecţiile cartografice. Generalităţi 165
4.2    Proiecţia centralo-cilindrică dreaptă 166
4.3    Proiecţia Mercator 168
4.4    Proiecţia gnomonică 176
4.5    Proiecţia stereografică ecuatorială 182
4.6    Proiecţia Gauss 185
4.7    Proiecţia universală transversală Mercator 186

5. Ortodroma şl loxodroma. Proprietăţi. Caracteristici. Utilizare în navigaţia maritimă

189

6. Harta marină. Proprietăţi. Clasificare. Conţinut. Probleme simple de navigaţie rezolvate pe harta marină

195
6.1    Proprietăţile unei hărţi marine 195
6.2    Scara hărţii 197
6.3    Clasificarea hărţilor  marine după scară 201
6.4    Construcţia reţelei cartografice în proiecţia Mercator 201
6.5    Conţinutul hărţii marine 202
6.6    Corectarea hărţii marine 203
6.7    Precizia hărţilor marine 205
6.8    Procurarea şi păstrarea hărţilor marine la bordul navei 205
6.9    Probleme simple care se rezolvă pe harta marină 206

CAPITOLUL III REGLEMENTAREA NAVIGAŢIEI MARITIME

DOCUMENTELE NAUTICE. SEMNALIZAREA MARITIMĂ. BALIZAJUL MARITIM. SEPARAREA TRAFICULUI  MARITIM. SISTEMUL RUTELOR DE NAVIGAŢIE

7. Documentele nautice. Clasificare. Descriere. Destinaţie. Corectare

217

7.1    Documentele nautice

217

7.2    Corectarea documentelor nautice

237

8. Asigurarea navigaţiei maritime. Asigurarea hidrogra- fică, de navigaţie, meteorologică şi oceanografică. Semnalizarea maritimă. Mijloace de semnalizare maritimă

 

238

8.1   Asigurarea hidrografică a navigaţiei

238

8.2   Asigurarea de navigaţie

240

8.3   Semnalizarea maritimă

241

8.4   Sistemul de semnalizare maritimă. Destinaţie. Scop.

Misiuni. Domeniul de utilizare. Compunere. Clasificare. Des- criere

 

241

8.5     Asigurarea meteorologică şi oceanografică 278

9. Sistemul internaţional de balizaj maritim IALA/AISM

279
9.1     Generalităţi 279
9.2     Sistemul de balizaj IALA/AISM 279

10. Separarea traficului maritim. Terminologie. Simboluri. Schema grafică. Metode de separare a traficului maritim

289
10.1   Terminologie. Simboluri. Schema grafică 289
10.2   Metode de separare a traficului maritim 291

CAPITOLUL IV NAVIGAŢIA ESTIMATĂ

PROBLEMA DIRECTĂ ŞI INVERSĂ A ESTIMEI. ESTIMA GRAFICĂ ŞI ESTIMA PRIN CALCUL. ACŢIUNEA DERIVEI ASUPRA DEPLASĂRII NAVEI. GIRAŢIA NAVEI

11. Navigaţia estimată. Problema directă şi inversă a estimei. Estima grafică şi estima prin calcul. Navigaţia estimată în condiţii de incertitudine

 

299

11.1    Generalităţi

299

11.2    Problema directă a estimei

300

11.3    Problema inversă a estimei

303

11.4    Precizia estimei grafice

305

11.5    Navigaţia estimată în condiţii de incertitudine

306

12. Acţiunea derivei asupra deplasării navei

307

12.1     Generalităţi

307

12.2     Deriva de vânt

307

12.3     Deriva de curent

311

12.4     Navigaţia în zone cu curenţi marini

312

12.5     Lucrul pe hartă în estima grafică în condiţii de derivă

315

12.6     Deriva totală

317

13. Giraţia navei. Fazele giraţiei. Elementele giraţiei. Estima grafică ţinând cont de giraţia navei. Problemele giraţiei navei

321

13.1     Fazele giraţiei

321

13.2     Elementele giraţiei

322

13.3     Trasarea drumului navei în estima grafică ţinând cont de curba de giraţie

323

13.4     Problemele giraţiei

335

CAPITOLUL V  NAVIGAŢIA COSTIERĂ

LINIILE DE POZIŢIE COSTIERE. PUNCTUL COSTIER CU OBSERVAŢII SIMULTANE ŞI SUCCESIVE. NAVIGAŢIA ÎN ZONE CU MAREE ŞI  CURENŢI DE MAREE

14. Principiul liniilor de pozitie costiere. Construcţia şi transportul liniilor de poziţie costiere

339

14.1      Principiul liniilor de poziţie costiere

339

14.2      Construcţia şi transportul liniilor de poziţie costiere

343

15. Determinarea punctului navei cu relevmente. Măsu- rarea relevmentelor. Determinarea punctului navei cu relevmente simultane şi successive

 

350

15.1  Determinarea punctului navei cu trei relevmente simul- tane-cazul general

350

15.2     Determinarea punctului navei cu relevmente succesive

356
15.3    Cazurile particulare de determinare a punctului naveicu relevmente succesive la un reper 359

16. Determinarea punctului navei cu unghiuri orizontale

365
16.1    Generalităţi 365
16.2        Determinarea punctului navei cu unghiuri orizontale
simultane
367
16.3  Determinarea punctului navei cu unghiuri orizontale succesive 370

17. Determinarea punctului navei cu distanţe

373
17.1   Determinarea punctului navei cu distanţe simultane 373
17.2   Determinarea punctului navei cu distanţe succesive 374

18. Determinarea punctului navei cu procedee combinate

377
18.1   Determinarea punctului navei cu o linie de egal relev- ment (aliniament) si o linie de egală distanţă 377
18.2   Determinarea punctului navei cu o linie de egal  relev- ment (aliniament) şi un arc capabil de un unghi orizontal măsurat  

379

18.3   Determinarea punctului navei cu un arc capabil de un unghi orizontal măsurat şi o linie de egală distanţă 380
18.4      Determinarea punctului navei cu o linie de egal relev-ment şi o linie batimetrică 381

19. Navigaţia în zone cu maree. Calculul de maree. Estima grafică în navigaţia în curenţii de maree

384
19.1    Mareea teoretică şi mareea efectivă 385
19.2    Calculele de maree 390
19.3    Curenţii de maree 405
19.4    Estima grafică pentru navigaţia în curenţi de maree 408

CAPITOLUL VI PRECIZIA NAVIGAŢIEI MARITIME

ERORILE ÎN NAVIGAŢIA MARITIMĂ. SEXTANTUL. COMPENSAREA COMPASULUI MAGNETIC. CONTROLUL CORECŢIILOR COMPASELOR MARINE

20. Cauzele şi clasificarea erorilor în navigaţie. Deter- minarea influenţei acestora asupra preciziei liniilor de poziţie costiere

415
20.1    Eroarea de navigaţie 415
20.2    Eroarea de observaţie 415
20.3    Cauzele erorilor de observaţie în navigaţie 416
20.4    Clasificarea erorilor de observaţie 416
20.5    Legile erorilor accidentale 421
20.6    Precizia punctului estimat al navei 434
20.7    Precizia liniilor de poziţie costiere 436
20.8    Precizia determinării punctului navei 441

21. Sextantul. Destinaţie. Principul măsurării unghiurilor cu sextantul. Erori şi reglaje. Măsurarea unghiurilor orizontale şi verticale

 

457

21.1    Destinaţia sextantului 457
21.2    Compunerea sextantului 457
21.3    Principiul măsurării unghiurilor cu sextantul 457
21.4    Erori şi reglaje ale sextantului 458
21.5    Eroarea indicelui sextantului 461
21.6    Măsurarea unghiurilor cu sextantul 462

22. Compensarea compasului magnetic. Formula generală a deviaţiei compasului magnetic. Deviaţia de bandă. Principiul compensării. Procedee practice de compensare. Tabela de deviaţii a compasului magnetic

 

 

465

22.1    Formula generală a deviaţiei compasului magnetic 465
22.2    Deviaţia de bandă 469
22.3    Principiul compensării compasului magnetic 471
22.4    Procedee practice de compensare a compasului magne-tic 482

23. Controlul corecţiei compasului. Procedee pentru executarea corecţiei compasului

489

23.1   Procedee pentru executarea controlului corecţiei com- pasului

489
Bibliografie 495
Anexe 498

 

Related Products